Lidmaatschap

Informatie voor aspirant-leden

1. Wat kunt u van de vereniging verwachten?

a. De vereniging organiseert gedurende het gehele jaar evenementen, zoals een openingstocht, een Maastocht, een sluitingstocht, zeilwedstrijden, zeillessen voor kinderen, etc.
Buiten het vaarseizoen een biljartcompetitie, bingo, kaartavonden, viswedstrijd, lezingen en cursussen. Het is u vrij om hieraan deel te nemen.
b. De vereniging beschikt over een gezellig clubhuis, wat het gehele jaar geopend is.
c. Minimaal één keer per jaar is er een algemene ledenvergadering, waarin de aanwezige leden gezamenlijk het beleid van de vereniging bepalen.

2. Wat verwacht de vereniging van u?

a. Een actieve bijdrage aan het verenigingsleven.
b. Dat u zich tenminste 8 uur per jaar inzet voor de vereniging, door het verrichten van diverse werkzaamheden (zelfwerkzaamheid). U bent zelf verantwoordelijk voor het doen van zelfwerkzaamheid (aanmelden/aanvragen bij havencommisaris/havenmeester of aanmeldformulier in het clubhuis) en het declareren van uw gewerkte uren, via het declaratieformulier, verkrijgbaar in ons clubhuis.
c. Dat u uw boot, trailer en ander toebehoren netjes onderhoudt en dat u het water en het haventerrein vrijhoudt van afvalstoffen.

3. Waaraan bent u geld verschuldigd?

a. U betaalt jaarlijks contributie als lid of als jeugdlid. Zie voor de huidige tarieven elders op deze webpagina. Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.
b. De liggelden worden berekend per m2 (lengte x breedte). Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober, het winterseizoen van 1 november tot en met 31 maart. In het winterseizoen is het liggeld lager dan in het zomerseizoen. In het winterseizoen kunt u ook de boot op de wal stallen. Voor het takelen moet u zich houden aan vastgelegde afspraken.
Deze zijn op te vragen bij de takelcommissie en de havenmeester.
c. Indien u de verplichte 8 uren (zelfwerkzaamheid) niet maakt, moet u per niet gewerkt uur een vergoeding van € 25,00 voor 'Afkoop zelfwerkzaamheid' betalen. Deze wordt u op de eerstvolgende Jaarnota na afloop van het verenigingsjaar in rekeningebracht.
d. U kunt, indien er een aansluiting vrij is, een eigen elektriciteitsaansluiting huren. De kosten voor los stroomverbruik zijn € 1,-- per 4 KWh. Dit gaat met een muntmeter.
e. U heeft pas recht op een ligplaats wanneer u als aspirant-lid aangenomen bent. Als er ruimte is en u wilt uw boot alvast in de haven leggen in afwachting van een kennismakingsgesprek en de uitkomst, dan ligt u voor het geldende dagtarief in de haven. Dit bedrag dient u te voldoen bij de havenmeester. Het geeft echter geen recht op een permanente ligplaats.
f. Bij toetreding als aspirant-lid en het innemen van een ligplaats, is men eenmalig entreegeld verschuldigd. Dit bedrag is afhaneklijk van de lengte van uw boot. Het entreegeld moet worden voldaan voordat men een ligplaats inneemt.
g. Voor het gebruik van de loods is een reglement opgesteld. U kunt dat opvragen bij de havenmeester. Vergoeding voor gebruik is € 3,50 per m2 per week. Er is een borgsom verschuldigd.

4. Nog wat algemene regels.

a. Het is niet toegestaan permanent op de boot te wonen.
b. Afbouwen van de boot is op de haven niet toegestaan.
c. Speedboten worden uit de haven geweerd.
d. Een verzekering voor ligplaatshouders is verplicht.
e. Indien andere personen aan uw boot werkzaamheden moeten verrichten, moet u zelf hierbij aanwezig zijn of u moet deze persoon introduceren bij de havenmeester (de eigenaar blijft zelf aansprakelijk).
f. Voor aspirant-leden is er een boekje met reglementen en statuten van de vereniging.
g. Nieuwe leden worden alleen aangenomen indien zij met een boot een vaste ligplaats in de haven innemen.

5. Wilt u lid worden van onze vereniging?

U haalt in het clubhuis een aanvraagformulier en vult dat volledig in. Alleen volledig ingevulde formulieren met naam, nummer van uw verzekering en vergezeld van een foto van uw schip en van uzelf en uw huisgenoten worden in behandeling genomen.

6. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten
Huishoudelijk Reglement

7. Heeft u nog vragen?

Onze havenmeester Wim Wijgers en clubhuisbeheerder Diana Kradolfer kunnen deze beantwoorden, of u kunt contact opnemen met één van de leden van de begroetingscommissie.

Watersportvereniging Viking
Ertveldweg 7
5231 XA ’s-Hertogenbosch

Tel.: 073 – 6411818

Bestuur

VOORZITTER
Marc de Cock

VICE-VOORZITTER
Lonneke van den Berk

SECRETARIS
Eva Mesu

PENNINGMEESTER
Hans Geertman

HAVEN COMMISARIS
Edwin Trum

EVENEMENTEN COMMISARIS
Maikel Trommelen

ALGEMEEN COMMISARIS
Bart Mensink


ERELEDEN
J.J.M. van Haren +

LEDEN VAN VERDIENSTE
P. Tiebosch
R. Huiskamp
I. Ebben-van der Heijden

Mutatieformulier

Formulier voor het doorgeven van alle wijzigingen in uw gegevens.

Mutatieformulier (inleveren via witte brievenbus Schultelokaal)
Onlineformulier

Privacyverklaring

Op de gegevensverwerking van de vereniging is een privacy reglement van toepassing. Onderstaand vindt u deze privacyverklaring.

Privacyverklaring